ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ และ นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมาย นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ นางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ และ นางสาวอาภาภรณ์ วรคุณ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี