ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา การมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันการประกวดการฉีก ปะ ติดภาพ วันวิสาขบูชา การร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และการเวียนเทียน ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม จ.นนทบุรี โดยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ “วันวิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ 4) หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา การมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันการประกวดการฉีก ปะ ติดภาพ วันวิสาขบูชา การร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และการเวียนเทียน ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม จ.นนทบุรี โดยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ “วันวิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ 4) หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยภายในงานมีกิจกรรมการให้ความรู้ความเป็นมาและความสำคัญของวันวิสาขบูชา การมอบเกียรติบัตร รางวัลการแข่งขันการประกวดการฉีก ปะ ติดภาพ วันวิสาขบูชา การร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และการเวียนเทียน ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม จ.นนทบุรี โดยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ความหมายของ “วันวิสาขบูชา” หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดยธรรมะที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ (อริยสัจ 4) หรือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ได้แก่

1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ

4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์

ทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบ เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไป