คลังเก็บหมวดหมู่: พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน
3. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักะรรมมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไม่พบ

ขอโทษด้วย แต่ไม่มีผลลัพท์สำหรับคลังเก็บที่ต้องการ บางทีการค้นหาจะช่วยหาเรื่องที่เกี่ยวข้องได้