คลังเก็บหมวดหมู่: พันธกิจ

1. ให้บริการทางการศึกษาแก่คนพิการอย่างเหมาะสมตรงตามความต้องการจำเป็นพิเศษทาง
การศึกษา
2. ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายให้บริการทุกภาคส่วนของสังคม
3. ส่งเสริมจัดการศึกษาด้วยกระบวนการและรูปแบบที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
4. ส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ไม่พบ

ขอโทษด้วย แต่ไม่มีผลลัพท์สำหรับคลังเก็บที่ต้องการ บางทีการค้นหาจะช่วยหาเรื่องที่เกี่ยวข้องได้