กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ทัศนศึกษา) ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน            ประจำปีการศึกษา 2561 (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและส่งเสริมเด็กพิการเกิดการเรียนรู้จากสถานศึกษาที่จริง และปฏิบัติตนร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค แอนด์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โครงการกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสเปเชียลโอลิมปิคไทยดำเนินโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิค (Special Olympic Young Athletes)                  เรื่อง การดูแลสุขภาพโดยนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี  ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงานโครงการดังกล่าว และมีนางลือจรรยา ธนภควัต นักวิชาการสาธารสุขชำนาญการ เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง และนายชูชัย อังกาบแก้ว ผู้ดูแลโครงการฯ         นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม  เข้าร่วมสังเกตการและพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักกีฬาอนุชนในโครงการนักกีฬาอนุชนสเปเชียลโอลิมปิคไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนายการ พร้อมด้วย ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา” ประจำปี 2562 โดยภายในวัดมีการจัดงานนิทรรศการทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานการเปิดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย และในกิจกรรมมีการทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เวียนเทียนและให้อาหารปลา ณ วัดละหาร ตำบลบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

วันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ MCC Hall เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.2561 ณ MCC Hall ชั้น 4 เดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน          เปิดงานดังกล่าว และนางสาวภูษณิศา ทอนชัย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี           ได้รับเชิญเป็นผู้ดำเนินการเสวนาพิเศษ หัวข้อ “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” ภายใต้แนวคิด :“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”ซึ่งมีบุคลากรสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติหน้าที่การสอนประจำห้องเรียนคู่ขนานบุคคลออทิสติกโรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ คือนางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการ เป็นครูที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ร่วมเสวนาในครั้งนี้ด้วย และผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เยี่ยมชม          การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีบริการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาแก่คนพิการ และเตรียม ความพร้อมของ         คนพิการด้านต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับคนพิการที่มาร่วมงานดังกล่าวด้วย

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และคณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่                 ผู้ประกอบวิชาชีพครูที่มีผลงานดีเด่น ของจังหวัดนนทบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจปฏิบัติราชการเป็นอย่างดี ณ หอประชุมอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ตำบลท่าอิฐ จังหวัดนนทบุรี โดยบุคลากรได้รับรางวัล ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 1 คน และประเภทครูผู้สอนดีเด่น จำนวน 5 คน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562

 

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันปีใหม่และวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมีนางลัดดาวัลย์ ทินโสม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรมดังกล่าว และมีนายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานความเป็นมาและความสำคัญของงาน และได้รับเกียรติจากนางพรรษชล บุญคง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา รองศาสตราจารย์ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์     ผู้ทรงคุณวุฒิ นายคมทัศน์ ชัยภักดี ที่ปรึกษาคณะกรรมการสถานศึกษา ดร.ชูชาติ กาญจนธนชัย ประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบของรางวัลให้กับเด็กๆ ซึ่งกิจกรรมนี้มีการแสดงของเด็กๆแต่ละห้องเรียน และการแสดงของผู้ปกครองนักเรียน มีการจับสลากของรางวัลและแลกของขวัญของเด็กๆ มีซุ้มอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งได้บริจาคสิ่งของและเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสังคม        ซึ่งได้บริจาคสิ่งของและเงินให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และได้เยี่ยมชมการจัดการเรียน การสอนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษ          ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และคณะรวมทั้งผู้มีจิตศรัทธา    ทุกท่าน ที่เข้าร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการศึกษา(CSR) ให้น้องๆเด็กพิการในครั้งนี้ ขออาราธนา     คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญ              และก้าวหน้าตลอดไป

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พ.ย ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ  

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน

ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง ครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น