พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

 

  

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                                                  ดำเนินโครงการ “มอบทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับเด็กออทสติก และเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม”        ปีการศึกษา 2562 จากพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยมี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนในครั้งนี้ จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท                                 รวมเป็นเงิน 515,000 บาท โดยมีนายไพโรจน์ คลังนุช รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมการซักซ้อมอพยพ ตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                                        ได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในสถานศึกษา ประจำปี 2562        (กิจกรรมการซักซ้อมอพยพ ตามแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัย) และให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวัง      เตรียมความพร้อมภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย วาตภัยฯ  โดยมีนายชิตณรงค์ ภูดวงเดือน ตำแหน่ง ครู คศ.1 และสิบเอกเอกชัย ทรงศิริ ตำแหน่ง พนักงานราชการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากร              ผู้ปกครอง และนักเรียน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประทานทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2562

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมจิตอาสา 904 วปร “ทำความดี ด้วยหัวใจ”

    

   

วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา 904 วปร หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/62 “ทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี และมี ดร.สุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งกิจกรรมจะประกอบไปด้วย การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับประเภทของจิตอาสา กิจกรรมการปลูกต้นไม้ “ต้นรวงผึ้ง” กิจกรรมการปลูกพืชผักในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรแบบผสมผสาน และเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหน้า ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี และเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนและผู้ปกครอง                ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

     

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ ความรัก ความกตัญญูกตเวที ต่อครูผู้มีพระคุณ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย                    โดยมีนางพรรษชล บุญคง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรมดังกล่าว และนางกัลยา พรพระแก้ว อดีตครูโรงเรียนวัดโมลี (นันทวิมล), นายพลทร ขุนสะอาด       คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3                ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

       

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจกับผู้ปกครองในการตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของศูนย์ฯ และสร้างความเข้าใจแนวทางการให้บริการทางการศึกษา ในการร่วมกันวางแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 มีการแนะนำครูประจำชั้นและนักสหวิชาชีพ โดยมี นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน     ในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

รายการพุธเช้าข่าว สพฐ.

   

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ                            ประจำจังหวัดนนทบุรี นำคณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ติดตามชมรายการพุธเช้าข่าว สพฐ.                  ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

งานพระบรมราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 นายวิรัตน์ชัย  ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อมบุคลากร                        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้                                         ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรับชมการถ่ายทอดสด       พิธีจากส่วนกลาง เสด็จออก ณ สีหบัญชรพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท เพื่อให้พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระชัยมงคล โดยมีนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

กิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี                                            ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป                                      กิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลต่อคณะครู นักเรียน ตลอดจนผู้ที่มาร่วมงาน               กิจกรรมรำวงวันสงกรานต์ กิจกรรมประกวดแต่งกายสวยงามเหมาะสมกับประเพณี                                  ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

(รูปภาพ)

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น