วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ตัวแทนบุคลากรศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 16 – 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อสนองนโยบายของต้นสังกัดในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ให้สอดคล้องและเป็นแนวทางเดียวกันตามที่ต้นสังกัดกำหนด และเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ในการจัดทำแผนฯและสามารถเขียนโครงการได้อย่างถูกต้อง โดย นางสาวอุษา เมฆฉาย หัวหน้างานแผนงานและจัดตั้งงบประมาณ เป็นวิทยากรหลักในการประชุมให้ความรู้แก่บุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนมูลนิธิคุณพุ่ม ปีการศึกษา 2561

กำหนดการพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

*** ผู้รับทุนให้มาลงทะเบียนก่อน 08.30 น.
*** การแต่งกาย ให้แต่งกายด้วยชุดสุภาพและสวมรองเท้าหุ้มส้น ให้ผู้ปกครองมาเพียง ๑ ท่านเท่านั้น กรณีที่นักเรียนสามารถมารับมอบทุนการศึกษาฯ ด้วยตนเองได้ให้สวมชุดนักเรียน

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น