ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 ของบุคลากรในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรง โดยมีนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประเมินดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อเป็นการนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินกา […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก(รุ่นที่ 1) ในระหว่างวันที่ 5 – 9 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนมีองค์ความรู้ และทักษะในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก โดยมีนายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรร่วมกับ ดร.สำเริง วิระชะนัง นายปราโมทย์ ธรรมะสโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม(ไทย) ดร.สมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯและคณะ ณ เดอะ ฟอเรสต์ โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาครั้งที่ 1 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประเมินฯ พร้อมด้วยนางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง และนายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นคณะกรรมการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

      นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(Individualized Education Program : IEP) ปีการศึกษา 2564 ผ่าน Video Conference ด้วยโปรแกรม LINE เพื่อวางแผนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ให้ได้รับการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการพิเศษเป็นรายบุคคล โดยมี นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วย คณะครู นักสหวิชาชีพ และผู้ปกครอง ร่วมในการวางแผนการจัดการศึกษาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประชุมจัดท […]

1 38 39 40 41 42 47