พันธกิจ

1 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ

2 ประสานเครือข่ายร่วมมือรวมพลังในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการ

3 สนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการด้วยรูปแบบที่หลากหลายครอบคลุมพื้นที่บริการ

4 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและดิจิตอลเพื่อการจัดการศึกษา

5 พัฒนาสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและสอดคล้องกับการเรียนรู้ของเด็กพิการ