พันธกิจ

1. ส่งเสริมพัฒนาการตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล

2. ส่งเสริมครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการอย่างต่อเนื่องในทุกด้าน

3. สถานศึกษาบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาลและยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง