Uncategorized

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย 1. นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 2. นายวุฒิชัย ใจนะภา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 3. นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. นายสิริอนันต์ ภูริวัฒนกุล​ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย (วัดส้มเสี้ยว) จังหวัดนครสวรรค์ 2. โรงเรียนวัดหนองปลิง จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะนิเทศการปฎิบัติการสอน การฝึกอบรมด้านการสอนคนพิการ ตามหลักสูตรการฝึกอบรมครูด้านการสอนคนพิการ พุทธศักราช 2561 (พ.ค.ก.) รุ่น 2 ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล เป็นประธานกรรมการ นางวราภรณ์ เมฆขาว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี และนางนวพร รอดคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี เป็นกรรมการ โดยคณะครู ที่รับการนิเทศการปฎิบัติการสอน ประกอบด้วย 1.นางสาวเพ็ญนภา เทวรัตน์ 2.นางสาวณิชมาศ ชื่นแพร 3.สิบเอก เอกชัย ทรงศิริ 4.นายอรรฆพร มีแตร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

          ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ รักและห่วงใย ร้อยดวงใจให้แม่ ประจําปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 11.30 น. 🌷กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. ✨ขอเชิญร่วมกิจกรรมและรับชมการแสดง – ประกวดร้องเพลงกล่อมเด็ก – การแสดงนักเรียน ชุด สดุดีพระแม่ไทย – มอบรางวัลแม่ดีเด่น – มอบรางวัลการประดิษฐ์ดอกมะลิด้วยรัก – รับชมวีดีทัศน์แม่ลูกผูกพัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วม กิจกรร […]

1 2 3 4