ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิฯ และนางสาวลดาวัลย์ สุรินทร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการ ซึ่งผู้รับการประเมินได้แก่ นางสาวจาตุพร ดวงแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะ ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการประเม […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น จังหวัดจันทบุรี นำโดยนางสาวปาวีณา ทองตื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำเป็น ที่เข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในด้านการจัดการเรียนการสอน การจัดชั้นเรียนและรูปแบบการบริหารจัดการภายในศูนย์ พร้อมทั้งส่งตัวบุคลากร นางสาวช่อลัดดา ประภาแก้ว ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ปี พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินการปฏิบัติงานของ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรงและ ยามโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมิน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินก […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถอดบทเรียน การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก สามารถจัดโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและศูนย์บริการคนพิการ ได้รับการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

1 2 3 82