ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย สิบเอกเอกชัย ทรงศิริ บรรยายเรื่อง การฝึกเดินต่อส้นเท้าเป็นเส้นตรงของบุคคลออทิสติก และนายชูชีพ เรืองสัมฤทธิ์ บรรยายเรื่องพฤติกรรมของเด็กออทิสติกและการปรับพฤติกรรม ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

               

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 10/2564 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแนะนำบุคคลากรใหม่ การรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู และร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวสมพิศ วงศ์ขัน บรรยายเรื่อง การผลิตสื่อการสอนหนังสือป๊อปอัพ และนางนิภาภรณ์ กุลคำแสง บรรยายเรื่อง การสร้างสื่อการสอนการ์ตูนเอนิเมชั่นอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม Animaker ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

            ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอ […]

1 2 3 19