ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมปฎิบัติการเพื่อประสานแผนส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษากับหน่วยงานที่กำกับดูแลทุกระดับ ด้วยรูปแบบผสมผสาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับในการหนุนเสริมการบริหารจัดการ เครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพและสถานศึกษาในเครือข่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ ในระหว่างวันที่ 1- 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองผู้อำนวยการดีเด่น จากสมาคมรองผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย มอบโดย ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติสวนนงนุชพัทยา NICE จ.ชลบุรี

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและผู้ปกคร […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง 4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงานของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา พร้อมทั้งมีการแนะนำบุคคลากรใหม่ การรายงานการเข้ารับการอบรมของคณะครู การร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเด […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ในนามผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก จัดประชุมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อร่วมกันวางแผนนิเทศการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้เป็นแนวทางเดียวกัน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมพรหวานเสร็จ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดร.สำเริง วิระชะนัง อาจารย์ปราโมทย์ ธรรมสโรช อุปนายกสมาคมบุคคลออทิสติกแห่งประเทศไทย นางสาวปทิตตา การสมโชค ตัวแทน สศศ. นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นายชัยธวัช สาทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี ครูอรัญญา พลโยธา และคณะวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

1 2 3 37