ข่าวสาร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความสามารถของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 พร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนายนันทน์ ภัทรขันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลคนพิการตัวอย่าง ประจำปี 2565 ร่วมให้กำลังใจกับนักเรียนที่ทำการแสดง และการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของคนพิการ โดยมีนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ห้อง เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 4 เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู ร่วมเป็นคณะทำงานโครงการบูรณาการความร่วมมือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ดำเนินการจัดกิจกรรมที่ 3 “อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความสามารถพื้นฐานและช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อความล้มเหลวทางการเรียน” ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร โดยนางภัทริยาวรรณ พันธ์ุน้อย มอบหมายให้นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง มาพบปะให้กำลังใจพร้อมบรรยายพิเศษ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครูโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 104 คนและครูโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 245 คน ทั้งนี้การจัดอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการประเมินความสามารถพื้นฐาน เทคนิควิธีการช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงทางการเรียนให้ครูเกิดทักษะนำไปวางแผนช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 16-18 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวั […]

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางบัวทอง มาให้บริการประเมินการเจริญเติบโต การประเมินสัญญาณชีพ ตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

  วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ป […]

1 2 3 66