ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินการปฏิบัติงานของ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรงและ ยามโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมิน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินก […]

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรถอดบทเรียน การอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร และผู้ปกครองบุคคลออทิสติก ในศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการพัฒนาศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ให้มีบุคลากรที่มีความสามารถ ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ บุคคลออทิสติก สามารถจัดโปรแกรมในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกได้อย่างมีประสิทธิภาพและศูนย์บริการคนพิการ ได้รับการติดตามและประเมินอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมโรงแรมชีวิน เดอ แบงค็อก กรุงเทพมหานคร

  ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ปร […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (PA) เพื่อส่งเสริมข้าราชการครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและวิชาชีพ โดยคณะกรรมการ การประเมินประกอบด้วย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประธานกรรมการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาฯ และนางสาวบุศดี คุ้มบล รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครู จำนวน 20 คน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินผลก […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร ร่วมจัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ ประทานทุน ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กล่าวเบิกตัวผู้รับประทานทุน จำนวน 103 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ซึ่งมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนผู้พิการจากครอบครัวยากจนและขาดโอกาสในเขตจังหวัดนนทบุรี ตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน

  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย ดร.วิชุด […]

1 2 3 81