ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะติดตามเยี่ยมบูรณาการสถานศึกษาเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด – 19 ได้มอบสื่อและชุดเสริมสร้างความรู้ ทักษะสุขอนามัยปลอดภัยไร้โควิด-19 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ฯ จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยนางวิชุดา โ […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะข้าราชการครู เข้าร่วมอบรมการประเมินวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาช่วงเปลี่ยนผ่านจากเกณฑ์เก่า สู่ระบบ PA ด้วยระบบออนไลน์ สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 โดยมี นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร ประธานกลุ่มสถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1 กล่าวเปิดการอบรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวปวีณา ใจขันทะ บรรยายเรื่อง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI และนางสาววาสนา เทินสระเกษ บรรยายเรื่องการสอนบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพั […]

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา บรรยายเรื่อง หลักสูตรปฐมวัยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง บรรยายเรื่อง การพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive functions) สำหรับเด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ นำมาพัฒนานักเรียนต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีกับ ครูวรรณา ภู่หนู ครูหอมจันทร์ อุตมะ ครูศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และครูกัญญารัตน์ สารบูรณ์ ครูศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ได้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่รอบการนำเสนอผลงาน 35 ทีมสุดท้าย ของการประกวดการสร้างสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Power point เรื่อง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเด็กป่วยในโรงพยาบาล ตามโครงการพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากผลงานการจัดทำ Talking book เรื่องหนูนนนี่สอนพัฒนาการเขียนโดยที่ไม่ต้องเขียน และเกมinteractive book เรื่อง ช่วยนนนี่เลือกดินสอฝึกเขียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอแสดงความยินดีก […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันพัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุโดยมี นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการนิเทศฯดังกล่าว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ ร่วมเป็นคณะกรรมการนิเทศ งานการเงิน บัญชี พัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกัน พัฒนางานการเงิน บัญชี และพัสดุโดยมี นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในการนิเทศฯดังกล่าว

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดย นางวิชุดา […]

1 2 3 13