ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ประธานครัวเชฟจิตอาสาฯ เชฟเอก เมืองนนท์ ที่มอบเจล แอลกอฮอล์น้ำยาล้างมือ และแมส จำนวน 50 ชุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid -19

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ ประธานครัวเชฟจิตอาสาฯ เชฟเอก เมืองนนท์ ที่มอบเจล แอลกอฮอล์น้ำยาล้างมือ และแมส จำนวน 50 ชุด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ covid -19

รับมอบโดยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นายนันทน์ ภัทรขันธ์