ประกาศ เรื่อง ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 4 ) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จึงประกาศปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 เมษายน 2564 โดยจะจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง