ประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ 5 ) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ขยายระยะเวลาการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ของกระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จึงขอขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 พฤษภาคม 2564 และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง