ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team) กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ เข้าร่วมโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวมของศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ด้วยทีมบูรณาการข้ามศาสตร์ (Transdisciplinary Team)

กิจกรรมที่ 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้แบบองค์รวม แก่เด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพหรือการเคลื่อนไหว ในศูนย์การเรียนสำหรับเด็กในโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 15 – 18 กันยายน 2566 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส กรุงเทพมหานคร