ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในช่วงสิ้นปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบตินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังทวัตนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางเพ็ญพักตร์ แก้วจรูญ หัวหน้ากลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงาน ในช่วงสิ้นปีงบปรมาณ พ.ศ.2566 และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ของจังวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบตินทร์ ชั้น 5 อาคารศาลากลางจังทวัตนนทบุรี