ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินการปฏิบัติงานของ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรงและ ยามโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมิน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินการปฏิบัติงานของ ครูอัตราจ้าง ธุรการ พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรงและ ยามโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั้ง 4 กลุ่มงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมิน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี