ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการบรรยายหัวข้อ ประเภทของความปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การซักซ้อมการเผชิญเหตุและการซักซ้อมการหนีไฟ โดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง นำโดยนายศรศักดิ์ อยู่คล้ำ หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบางบัวทอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อเกิดภัยพิบัติ