ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการฝึกพูด เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ เจตคติที่ดี เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการและสร้างประสบการณ์ให้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กพิการ

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ และนางสาววารี นาครัตน์ รองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดโครงการเสริมสร้างพลังการเลี้ยงดูสู่การพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็กพิการ กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องการฝึกพูด เพื่อให้ผู้ปกครองมีความรู้ เจตคติที่ดี เกี่ยวกับการดูแลเด็กพิการและสร้างประสบการณ์ให้ผู้ปกครองในการเลี้ยงดูเด็กพิการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวภรภัทร ธนะศรีสืบวงศ์ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย ชำนาญการ และนางสาวภัทรจาริน สถิตยุทธการ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ จากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี