กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข้าราชการบำนาญ) มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัย และผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข้าราชการบำนาญ) มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัย และผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร

 

 

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย (รุ่นที่ 1) โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาถ่ายทอดความรู้ในเรื่องพัฒนาการเด็ก และลักษณะของเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษ ผศ.ดร.ขวัญฟ้า รังสิยานนท์ อาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข้าราชการบำนาญ) มาให้ความรู้เรื่องการพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function :EF) ของเด็กปฐมวัย และผศ.ดร.กรองทอง จุลิรัชนีกร ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้ความรู้เรื่องการจัดประสบการณ์ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กที่มีแนวโน้มมีความต้องการจำเป็นพิเศษในระดับปฐมวัย ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ กรุงเทพมหานคร