ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับการประเมินได้แก่ 1.นางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง 2.นายสุทธิชัย คุปต์กาญจนากุล

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับการประเมินได้แก่ 1.นางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง 2.นายสุทธิชัย คุปต์กาญจนากุล

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นำโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครู ประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล และ นางสาวภูษณิศา ทอนชัย ร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ให้สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับการประเมินได้แก่

1.นางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง

2.นายสุทธิชัย คุปต์กาญจนากุล