กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ครูชํานาญการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่องประเภทคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 และนายสมาน ทวีเลิศ ครูชํานาญการพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษา การประสาน การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องและการส่งต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 เขต2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ครูชํานาญการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่องประเภทคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 และนายสมาน ทวีเลิศ ครูชํานาญการพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษา การประสาน การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องและการส่งต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 เขต2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา

 

กิจกรรมวันที่ 1 ของการจัดอบรมหลักสูตร “ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ดร.เกตอรอินท์ พิทักษ์โคชญากุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น ให้ความรู้เรื่องสิทธิคนพิการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา ครูชํานาญการจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี บรรยายเรื่องประเภทคนพิการทางการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ. 2552 และนายสมาน ทวีเลิศ ครูชํานาญการพิเศษ จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม บรรยายเรื่องเทคนิคการให้คำปรึกษา การประสาน การทำความเข้าใจกับผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องและการส่งต่อ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 เขต2 และสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี ให้สามารถเป็นผู้คัดกรองคนพิการทางการศึกษาได้ ตามประกาศคณะกรรมการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา