บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา ระหว่างสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษและศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

โดย นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี กับ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ปัจจุบันอยู่ในช่วงการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด