งานวิจัย ปีการศึกษา 2563

1. งานวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ เรื่อง การคูณจำนวนนับที่ผลคูณไม่เกินหลัก ๑๐,๐๐๐ ของนักเรียนออทิสติก ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยใช้ชุดฝึกทักษะคณิตศาสตร์ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของโพลยา

2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านและจดจำความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยใช้บัตรคำรูปภาพ(flash card) ของนักเรียนห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์

3. งานวิจัย เรื่อง ผลของการใช้การชี้แนะทางวาจาและรูปภาพต่อพฤติกรรมการลุกออกจากที่ของนักเรียนออทิสติก

4. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของเด็กออทิสติกโดยใช้ชุดประกอบภาพตัดต่อ ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

5. งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการทรงตัวและคุณภาพชีวิต ของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

6. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการควบคุมกล้ามเนื้อริมฝีปาก โดยใช้โปรแกรมนันทนาการบำบัด ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ที่มีภาวะน้ำลายหยดในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

7. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านสติปัญญา ของนักเรียนพิการซ้อน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี โดยใช้เกมการศึกษา

8. งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้ชุดกิจกรรมการใช้มือเพื่อพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กสำหรับเด็กพิการซ้อน

9. งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมศิลปะที่มีต่อทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็ก

10. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้กิจกรรมการเล่นเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนพยัญชนะไทย ก – ฮ ของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

11. งานวิจัย เรื่อง ผลการปรับพฤติกรรมก้าวร้าวสำหรับเด็กออทิสติกโดยใช้เทคนิคการสื่อสารด้วยภาพของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

12. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาความสามารถในการสื่อสารโดยใช้เทคนิคการแลกเปลี่ยนภาพ ในเด็กออทิสติก ระดับชั้นเตรียมความพร้อม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

13. งานวิจัย เรื่อง การปรับพฤติกรรมการรอคอยเด็กออทิสติกโดยใช้กิจกรรมนันทนาการ

14. งานวิจัย เรื่อง ผลการพัฒนาความสามารถในการทำงานของกล้ามเนื้อแขนและมือของเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกายด้วยเกมคอมพิวเตอร์

15. งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้แบบฝึกทักษะการลากเส้นเลียนแบบ

16. งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกเสริมพัฒนาการในการระบายสีของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

17. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

18. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเส้นพื้นฐาน โดยการใช้ชุดฝึกลีลามือของนักเรียนออทิสติก

19. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะด้านสติปัญญาของบุคคลออทิสติกโดยใช้ชุดบัตรภาพ

20. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนตามรอยประ โดยใช้ชุดฝึกทักษะลีลามือ เพื่อแก้ปัญหาทางด้านการเขียนของเด็กออทิสติก

21. งานวิจัย เรื่อง ผลของการจัดประสบการณ์เทคนิคสื่อสารด้วยภาพ ที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กออทิสติก ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

22. งานวิจัย เรื่อง ผลการใช้แบบฝึกเสริมพัฒนาการด้านสติปัญญา เรื่องรูปทรงเรขาคณิต ของเด็กออทิสติก

23. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะในการนับจำนวนตัวเลข 1-10 ของเด็กออทิสติก ระดับเตรียมความพร้อม โดยใช้กิจกรรมการนับจำนวนตัวเลข 1-10 ด้วยบัตรภาพ

24. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กโดยการปั้น

25. งานวิจัย เรื่อง การลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งในชั้นเรียนของเด็กออทิสติก โดยการใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์

26. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์

27. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาทักษะ​การระบายสีรูปภาพของเด็​กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา​ โดยการใช้แบบฝึกทักษะระบายสี

28. งานวิจัย เรื่อง ผลการการใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนา​ทักษะ​กล้ามเนื้อ​มัด​เล็ก​ของ​นักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย

29. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาวิจัยในตนเองด้วยกิจกรรมการจัดเก็บของเล่นสำหรับเด็กปฐมวัย

30. งานวิจัย เรื่อง ทักษะในการช่วยเหลือตนเองด้านการแต่งกายของเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญาโดยการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งกาย