นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรฯ และคู่มือประกอบการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และคณะครู เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ (ร่าง) หลักสูตรฯ และคู่มือประกอบการใช้หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนพิการ พุทธศักราช 2563 ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2564 ผ่านระบบแอปพลิเคชั่น ZOOM Meeting ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี