ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Google meet โดยมี นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 7/2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่านทางโปรแกรม Google meet โดยมี นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบายและมอบหมายงานแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ทั้ง4 กลุ่มงาน ได้รายงานผลการดำเนินงาน ของเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดของบุคลากร ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี