นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล บรรยายเรื่อง การควบคุมการทรงท่า (Postural Control) และนางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์ บรรยายเรื่อง การจัดท่าและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ มาปรับใช้กับนักเรียน และสามารถถ่ายทอดให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองได้ต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล บรรยายเรื่อง การควบคุมการทรงท่า (Postural Control) และนางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์ บรรยายเรื่อง การจัดท่าและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ มาปรับใช้กับนักเรียน และสามารถถ่ายทอดให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองได้ต่อไป

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยวิทยากรประกอบด้วย นางสาววรวรรณ ชัยรัตน์ธิกุล บรรยายเรื่อง การควบคุมการทรงท่า (Postural Control) และนางสาวฐิติพร กระจ่างจันทร์ บรรยายเรื่อง การจัดท่าและการป้องกันภาวะแทรกซ้อนในเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆที่ได้รับ มาปรับใช้กับนักเรียน และสามารถถ่ายทอดให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองได้ต่อไป