ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การประชุมสัมมนา นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การประชุมสัมมนา นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ การประชุมสัมมนา นำเสนอ เผยแพร่ผลงานวิจัยโครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพิเศษระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2564 พร้อมทั้งได้มอบหมายให้ นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวนันท์ชญาน์ พันธ์เพ็ง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings โดยมี นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี