ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวปวีณา ใจขันทะ บรรยายเรื่อง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI และนางสาววาสนา เทินสระเกษ บรรยายเรื่องการสอนบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวปวีณา ใจขันทะ บรรยายเรื่อง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI และนางสาววาสนา เทินสระเกษ บรรยายเรื่องการสอนบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรม พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวปวีณา ใจขันทะ บรรยายเรื่อง การให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม EI และนางสาววาสนา เทินสระเกษ บรรยายเรื่องการสอนบุคคลออทิสติก ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี