วันที่ 21-22 กันยายน 2564 นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วย ศูนย์ฯ นนทบุรี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ โดยมีนายเจริญ แจ่มใส ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษร่วมกับนายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี บรรยายเรื่อง วินัยสำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระครูวาทีวรวัฒน์ และพระมหาศักฎา สุมโน บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง บรรยายเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์กับชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21-22 กันยายน 2564 นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วย ศูนย์ฯ นนทบุรี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ โดยมีนายเจริญ แจ่มใส ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษร่วมกับนายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี บรรยายเรื่อง วินัยสำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระครูวาทีวรวัฒน์ และพระมหาศักฎา สุมโน บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการดำรงชีวิตที่เหมาะสม ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง บรรยายเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์กับชุมชน ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ 21-22 กันยายน 2564

นางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะครูผู้ช่วย ศูนย์ฯ นนทบุรี เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วยในสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ โดยมีนายเจริญ แจ่มใส ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษร่วมกับนายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุรี บรรยายเรื่อง วินัยสำหรับข้าราชการครู มาตรฐานวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระครูวาทีวรวัฒน์ และพระมหาศักฎา สุมโน บรรยายเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการครู เจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูและการดำรงชีวิตที่เหมาะสม

ดร.สมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง บรรยายเรื่อง การพัฒนาสถานศึกษา การพัฒนาด้านวิชาการ การพัฒนาตนเองและบุคลิกภาพ ความสัมพันธ์กับชุมชน

ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี