ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานราชการ ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 11 คน การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 15 คน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานราชการ ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 11 คน การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 15 คน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

   

   

 

   

     

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง พนักงานราชการ ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 11 คน การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 15 คน และการประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง ธุรการ จำนวน 1 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point บอร์ดนิทรรศการ และแฟ้มผลการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการประเมินตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นหลัก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี