ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรงและยาม ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 24 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มบริหารงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการ การประเมินผลการปฏิบัติงานตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรงและยาม ศูนย์ฯนนทบุรี ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 24 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี