ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ เป็นคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) จำนวน 26 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟ้มผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการฯ เป็นคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564- 30 กันยายน 2564) จำนวน 26 คน โดยมีการนำเสนอผลงานด้วย Power Point จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และแฟ้มผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี