ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานี บรรยายเรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานี บรรยายเรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

 

 

 

 

 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดยมี ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าว โดยมีวิทยากรประกอบด้วย นางสาวจีรนันท์ อนุรักษ์ธานี บรรยายเรื่อง การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีภาวะบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ บรรยายเรื่อง การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคแม่แบบ (Modeling Technique) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี