วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรม “กาารแถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส” และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

วันที่ 14-15 ตุลาคม 2564

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางจัดกิจกรรม “กาารแถลงผลงานการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส” และมีผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโรงเรียนเศรษฐเสถียรฯ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธานการประชุมครั้งนี้