ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าวซึ่งวิทยากรประกอบด้วยนายอรรฆพร มีแตร บรรยายเรื่อง Music Therapy And Autism นางสาวนิภาพร ทับชม บรรยายเรื่อง การสอนบุคคลออทิสติก นางสาวเกษรา ยิ้มชัยภูมิ บรรยายเรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าวซึ่งวิทยากรประกอบด้วยนายอรรฆพร มีแตร บรรยายเรื่อง Music Therapy And Autism นางสาวนิภาพร ทับชม บรรยายเรื่อง การสอนบุคคลออทิสติก นางสาวเกษรา ยิ้มชัยภูมิ บรรยายเรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดอบรมโครงการพัฒนาครูและบุคลากร กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอน แก้ไขปัญหา พัฒนาผู้เรียนพิการ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ ZOOM โดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในการอบรมดังกล่าวซึ่งวิทยากรประกอบด้วยนายอรรฆพร มีแตร บรรยายเรื่อง Music Therapy And Autism นางสาวนิภาพร ทับชม บรรยายเรื่อง การสอนบุคคลออทิสติก นางสาวเกษรา ยิ้มชัยภูมิ บรรยายเรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อนำความรู้ และเทคนิคต่างๆมาปรับใช้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี