ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางจุติมา อุปการแก้ว ผู้ปกครองนักเรียน ที่นำผักสวนครัว มามอบให้เพื่อนำไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ นางจุติมา อุปการแก้ว ผู้ปกครองนักเรียน ที่นำผักสวนครัว มามอบให้เพื่อนำไปใช้พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี