ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แก่นางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง ครูผู้ช่วยคนใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าทั้ง 4 กลุ่มงาน เพื่อให้ทราบถึงบริบทของสถานศึกษาและขั้นตอนการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดปฐมนิเทศข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้แก่นางสาวชฬินทร์พิทร ลุนบง ครูผู้ช่วยคนใหม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ โดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ เป็นประธานพร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าทั้ง 4 กลุ่มงาน เพื่อให้ทราบถึงบริบทของสถานศึกษาและขั้นตอนการให้บริการของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี