ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565 ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

​ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล ตามโครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ประกอบด้วย

1. นางสมพร หวานเสร็จ ผู้ทรงคุณวุฒิ

2. นายชัยธวัช สถาทาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี

3. นางสาวชนากานต์ เจ๊ะอาลี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลาง

4. นางสาวพิชญากร กุศลการณ์ ครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

5. นางสาวปวีณา ใจขันทะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี

เข้านิเทศโรงเรียนที่จัดห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติกของจังหวัดในภาคกลาง และภาคตะวันออก ดังนี้

1. โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก จังหวัดลพบุรี

2. โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ จังหวัดลพบุรี

3. โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบก จังหวัดลพบุรี

4. โรงเรียนบ้านตะวันจาก จังหวัดสมุทรสงคราม

5. โรงเรียนวัดบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

6. โรงเรียนบัวแก้วเกษร จังหวัดปทุมธานี

7. โรงเรียนวัดบัวสุวรรณประดิษฐ์ จังหวัดปทุมธานี

8. โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

9. โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

10. โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

11. โรงเรียนชุมชนวัดขอนขว้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา

12. หน่วยบริการอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

13. โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

14. โรงเรียนเมืองปราจีนบุรี จังหวัดเมืองปราจีนบุรี

15. โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรี จังหวัดเมืองปราจีนบุรี

ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการอย่างดียิ่ง อีกทั้งยังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษอย่างมีคุณภาพตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ