ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ นางสาวฐิติมา บุญพึ่ง รองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากร เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “รวมพลคนกีฬา สมาคมชาวศึกษาสงเคราะห์และศึกษาพิเศษ” ณ สนามกีฬาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายับ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมมุฑิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติ คุณงามความดีของผู้เกษียณอายุงาน ที่ได้ตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความวิริยะอุตสาหะจนเกษียณอายุงาน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่