วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางบัวทอง มาให้บริการประเมินการเจริญเติบโต การประเมินสัญญาณชีพ ตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางบัวทอง มาให้บริการประเมินการเจริญเติบโต การประเมินสัญญาณชีพ ตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

 

วันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี นำโดยดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนที่มีความจำเป็นพิเศษ ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2565 โดยได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองบางบัวทอง เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพและการเจริญเติบโตของนักเรียน โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลบางบัวทอง มาให้บริการประเมินการเจริญเติบโต การประเมินสัญญาณชีพ ตรวจวัดสายตาและการได้ยิน ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน