ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความสามารถของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความสามารถของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ

ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการ นางสาวทิพย์วรรณ ลาดศิลา หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวปวีณา ใจขันทะ และนางสาวมินตรา ผูกพันธ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมงาน Open House เปิดบ้านวิชาการ ประจำปี 2566 ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานความสามารถของนักเรียนและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของคณะครูและนักเรียน โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธาน ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ