ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ที่มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สุวิมล อุดมพิริยะศักย์ ที่มอบคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับทางหน่วยงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มารับบริการ รับมอบโดย ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่าน มีความสุข สมหวังดั่งปรารถนาทุกประการ