ข่าวสาร

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จัดประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมีนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคุณชาติชาย อรรคสูรย์ นางจุติมา อุปการแก้ว นางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการฯ และคณะครู เป็นคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

              ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี จั […]

กิจกรรมวันที่ 5 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการพัฒนาความเข้มแข็งในการบริหารจัดการเรียนรู้ในรูปแบบห้องเรียนคู่ขนานสำหรับผู้เรียนออทิสติก(รุ่นที่ 1) โดยมี ดร.สมพร หวานเสร็จ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง ดร.ปนัดดา วงค์จันตา ผอ.โรงเรียนเศรษฐเสถียรฯและคณะเป็นวิทยากร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการเลือกใช้การบำบัดทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนออทิสติก การพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียน ผ่านกระบวนการ PLC และพิธีมอบวุฒิบัตร แก่ผู้เข้าผ่านการอบรม ณ เดอะ ฟอเรสต์ โฮม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

          กิจกรรมวันที่ 5 ของการจัดอบรมเชิงปฎิบัติการ โ […]

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการจัดประเมินผลการปฏิบัติงาน 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2564 ของบุคลากรในตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ คนงาน นักการภารโรง โดยมีนางวิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประเมินดังกล่าว พร้อมด้วยนางสาวพรรณธิภา จันประตูมอญ รองผู้อำนวยการและหัวหน้ากลุ่มงานทั้ง 4 กลุ่ม เพื่อเป็นการนำเสนอ ผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี

        ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ดำเนินกา […]

1 80 81 82 83 84 90